Velkommen til Lynge-Uggeløse Brugsforening

Referat fra Generalforsamlingen i 2016 Tryk her -

Referat fra Generalforsamlingen i 2015 Tryk her -

 

Referat fra Generalforsamlingen i 2014 Tryk her -

Referat fra ordinær generalforsamling i Lynge-Uggeløse Brugsforening afholdt 24. april 2014.


1. Valg af ordstyrer:

 

Bent Schat-Holm blev valgt. Ordstyreren bekendtgør, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

 

2. Bestyrelsens beretning og orientering om fremtidsplaner:

 

Formanden berettede om en positiv omsætningsudvikling med et resultat på 91 mio. kr., hvilket betyder en vækst på 3,3 %. En aggressiv prispolitik, aktiv lokal markedsføring og levering til Egebjerg er medvirkende faktorer. Årets resultat en EBIT knap 2,3.mio. (+ 18,4 %) og et nettoresultat på 1 mio. kr., som er en fordobling fra sidste år trods et negativt resultat i Ølsted Detail A/S.

 

I COOP har SuperBrugsen (og Irma) haft rekordår, mens Kvickly har været stabil, Fakta – bløder og generelt for COOP, har det været et dårligt år. Der har været problemer med nonfood / baglager i indkøringsperioden, men som kører nu, og den daglige bogføring via Indien har også givet problemer.

 

Der er arbejdet aktivt med medlemshvervning, som har resulteret i 2.205 medlemmer i 2014, hvor antallet var 1.600 i 2013.
Ved den seneste kundeundersøgelse ligger Lynge Brugs nr. 32 ud af 226 SuperBrugser. Undersøgelsen viser, at de ansatte er serviceminded, har god varebehandling, og der er kort ventetid ved kassen, det er nemt at handle i butikken, der er rent og ryddeligt, pris og kvalitet vurderes positivt. Af eksempler på kritikpunkter kan nævnes ikke så interessant brødudvalg, manglende købsinspiration, ”ikke lige dét, jeg søger”. COOP Plus fordelsprogrammet har medført udbetalte point på kr. 400.000 i Lynge.

 

Bestyrelsen har haft et arbejdsomt år med at beskrive ansvarsområde, revidere forretningsordenen, beskrive et genera-tionsskifte, ledelsesinstruks og stillingsbeskrivelse for uddeleren. Derudover har bestyrelsen arbejdet med strategiplanen og er nået frem til strategien ” Vi vil være områdets foretrukne sted at handle og arbejde”.

 

Der har været fokus på at få flere lokale leverandører, og som noget nyt i år er der solgt 800 glas lokal produceret honning.
Sponsorater gives til LUI, Lynge Hyggeklub, Lynge Byfest, tilskud til børneinstitutionerne. Støtte til specielle lokale projekter hvor kunderne stemte med røde mønter blev givet til LUI pigefodbold, Plejecenter Lynge Hus og Stutsborg Rideskole udvalgt.

 

Afholdte Lokale arrangementer: Gourmetaften, morgenbord og sildebord ved Byfesten, julesokker og slikposer ved juletræs-tændingen, tøndeslagning ved Fastelavn, Cirkus Dannebrog, Lions madindsamlinger og Maleriudstillinger i caféen.

 

Investeringer i 2013: Bedre og større frysefaciliteter i varemodtagelsen (kr. 400.000). Investeringsplan for 2014: Udskiftning af køle-/frys møblerne som er sat i værk. Der er planlagt en udbygning af indgangspartiet og forområdet med 200 m2 mere salgsareal, og implementering af SuperBrugsens Koncept 15.

 

Kunderne orienteres digitalt: via lokalt orienterede @-mails, tilbud på mobil app. og via hjemmesiden.

 

Konklusion på beretningen:

 

- Positiv omsætning og resultat trods Ølsted

 

- Medlemsfremgang

 

- Stærke lokale aktiviteter

 

- Kraftig stigning i investeringsaktiviteterne

 

- Butikken indbydende og kundevenlig.

 

- Et meget professionelt og velfungerende personale.

 

- Revurdering af vision, mål og strategier

 

 

Til sidst en stor tak til: Personalet – for den professionelle og engagerede indsats, Uddeleren og ledergruppen – for det store arbejde med den daglige drift og udvikling af butikken, bestyrelsen – for det gode og konstruktive samarbejde og ikke mindst en kæmpe tak til alle vore medlemmer for den store støtte til og interesse for foreningen og forretningen.

 

Spørgsmål til beretningen:
Finn Kaspersen: hvor ligger vi i forhold andre SuperBrugser mht. overskud til?
Jens Erik: i den bedre halvdel.

 

Lars Hansen: COOP resultat har ikke været tilfredsstillende, har det givet SuperBrugsen dårligere betingelser?

Jens Erik: Nej.
Hvad siger budgettet på udbygningen?

Jens Erik: 3 mio. kr. til køl/frost. Udbygningen ca. 6 mio. kr. inkl. inventar.

 

Anni Nicolajsen: Cafeen er ikke indbydende, mener det kan være svært at finde rundt, ønsker planche ved indgangen.

 

Derefter godkendes beretningen.

 

3. Forelæggelse af årsrapport, herunder bestyrelsens meddelelse om anvendelse af årets resultatdisponering:

 

Jens Erik gennemgik den uddelte årsrapport. 2013 var et særdeles tilfredsstilende år. Foreningen fik en pæn omsætnings-fremgang i et marked, hvor supermarkeds-segmentet er under kraftigt pres fra nye konkurrenter samt tilbageholdenhed i privatforbruget. Omsætningen 90,9 mio. med index 103,3 en tilbagegang på benzin. Egebjerg giver omkring 5 mio. kr. i omsætning, der er 75 ansatte svarende til 33 fuldtidsansatte. Driften viste et yderst tilfredsstillende EBIT resultat på ca. 2,3 mio. kr., hvilket levner plads til en fornuftig konsolidering. Årets resultat er præget af et dårligt resultat i Ølsted Detail A/S, hvor forventningerne langt fra er blevet indfriet.

 

Spørgsmål til årsrapporten:

 

Annie Nicolajsen spørger hvad tilgodehavender er?
Jens Erik svarer: Det er almindelige debitorers gæld, primært visiterede borgere fra Egebjerg Købmandsgård.

 

Lars Hansen: Eksterne omkostninger er steget meget.
Jens Erik svarer: De enkelte hovedposter: Reklame, Husleje og vedligeholdelse samt foreningsomkostninger. Reklame dvs. den eksterne markedsføring har været nødvendig at øge væsentlig pga. flere konkurrenter. Endvidere er forretnings-omkostninger steget pga. stigning på forsikringsdelen herunder selvrisikoen, derfor blev det også valgt at udskifte køle/frys anlæggene.
Hvad er udfordringerne vedr. den igangværende sag med Told og skat omkring tilbagebetaling af for meget afgiftsgodt-gørelse?
Jens Erik: Jeg ikke kendte beløbet eller udfaldet af sagen, men at det ikke er meget store beløb for den enkelte forening.
Hvor stor risiko er der for, at Lynge Brugs skal punge ud ved konkurser?
Jens Erik: Vi hæfter solidarisk med de øvrige brugsforeninger, idet vi er fællesregistreret.

Gert Christensen: Renteswap hvor længe løber den?
Jens Erik: over 20 år og vi betaler en fast rente.


4. Forslag fra bestyrelsen:

 

Ingen forslag

 

5. Indkomne forslag:

 

Ingen forslag

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant.


På valg er Benny Plöen, Jørn Winther Jepsen og Anne-Marie Schrader. Jørn Winther Jepsen og Anne-Marie Schrader ønsker genvalg og derudover opstiller bestyrelsen Søren Ulstrup (tidligere suppleant) og Kenneth Rasmussen. Alle fire blev valgt.
Valg af suppleant: Esben Buchwald blev valgt.


7. Eventuelt.


Lars Juhl Sørensen: For 2 år havde jeg input ved bestyrelsens beretning og følte mig afbrudt af ordstyren. Denne gang indsendte jeg tre forslag:
1. Jeg stiller forslag om, at Brugsen også fører et udvalg af økologisk skinke, rullepølse etc. Især i lyset af det enorme udvalg af diverse konventionelle varer burde der være bare et par økologiske tilbud udover leverpostej og spegepølse.
2. Det er ærgerligt at Brugsen kun fører to typer økologisk rugbrød. Brugsen har et kæmpe udvalg af andre forskellige konventionelle typer rugbrød. Jeg stiller forslag om at Brugsen får mindst 4 forskellige typer rugbrød på hylderne. F.eks. af mærket ”Urtekram” eller ”Bordesholmer”.
3. Udviklingen af kvalitets øl er stor, og vi ser hen til at blive opdateret på de nyeste øltyper og gerne et par gamle. Jeg stiller derfor forslag om at Brugsen afholder en øl-aften i løbet af den kommende periode.
Hvilke forslag gør sig fortjent til at komme under indkomne forslag?
Gert: Indkomne forslag omhandler ikke driften, men forslag til foreningens arbejde.
Jens Erik: Dejligt at have engageret kunder, men tingene er i dag så strukturerede. Et af de rugbrød, du ønsker, er i dag allerede på hylderne, og Irma varer er det ikke muligt at få, og en øl aften vil der komme.

 

Kirsten Nielsen har man elever i brugsen?
Jens Erik: Ja vi har hele tiden elever.

 

Line Overgård spørger til varer, der bliver smidt ud. Er der meget spild?
Jens Erik: der er en lille kassationsprocent, men der vil altid være lidt madspild, men der er aftale med en lokal bonde, der aftager grønsagerne, der bliver kasseret. Vi har meget fokus på at nedsætte prisen på varer, der har kort holdbarhed eller er lettere beskadiget.

 

Søren Handskemager: Et styk varer fx. banan er for dyr, der er mange tilbud, der indeholder større mængder.

Jens Erik: Der er i dag mange flere enkelt tilbud end, der har været tidligere, men vi kan ikke undgå mængdetilbud.

 

Hans Elmelund: Ros til en dygtig uddeler, der har en rigtig god vinafdeling og er meget synlig i butikken, og blomsterpigen får også meget ros for hendes arbejde.

 

Lars Hansen: Kommer med ændringsforslag til referatet af generalforsamlingen. Indsigelsen føres til protokol.

 

For musikken stod Lars Juhl Sørensen.


Referent Anne-Marie Schrader

 

 


Referatet er godkendt den ______/_____2014.

 

________________________________
Bent Schat-Holm
Dirigent