Velkommen til Lynge-Uggeløse Brugsforening

Generalforsamlingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyngehallerne 2014

 

 

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle forhold, der ikke er overgivet til bestyrelsen.

 

Alle brugsforeningens medlemmer som er fyldt 18 år og deres ledsager kan deltage i generalforsamlingen.

 

Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af april måned og indkaldelse sker ved opslag i butikken og ved annoncering i dagspressen. Senest 14 dage før generalforsamlingen skal forslag fra medlemmerne indsendes til formanden

 

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende:

1) Valg af ordstyrer.
2) Bestyrelsens beretning og orientering om fremtidsplaner.
3) Forelæggelse af årsrapport, herunder bestyrelsens meddelelse om anvendelse af årets resultatdisponering.
4) Forslag fra bestyrelsen.
5) Indkomne forslag.
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant.
7) Eventuelt.


Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til hvor mange medlemmer, der er til stede. Beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed, med mindre der ifølge vedtægterne kræves større tilslutning. Håndsoprækning benyttes, medmindre ordstyreren eller mindst 10 stemmeberettigede medlemmer ønsker skriftlig afstemning. Alle personvalg, bortset fra valg af ordstyrer og stemmetællere, skal dog ske skriftligt, såfremt der foreslås flere, end der skal vælges.


Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når dette vedtages af bestyrelsen.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal også afholdes, hvis 25 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt kræver det samtidig med at det angives, hvad der ønskes behandlet. Indkaldelse skal ske senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget medlemmernes krav. Indkaldelse sker med mindst 5 og højst 14 dages varsel.


Et referat af generalforsamlingen indføres i Brugsforeningens forhandlingsprotokol og underskrives af ordstyrer og sekretær.

 

Se iøvrigt Lynge-Uggeløse Brugsforenings Vedtægter under menuen "Vedtægter" eller KLIK HER.

 

Bestyrelsen

Formand

It-konsulent

Kenneth P. Rasmussen

Næstformand

Adm. direktør

Klaus Fristrup

Sekretær

Cand. Merc.
Gert Güttler

     

Bestyrelsesmedlem
Sektionsleder
Anne-Mette Jepsen

Bestyrelsesmedlem

Cand. Merc.
Esben Buchwald

Bestyrelsesmedlem

Cand. Negot.

Camilla Hallstrøm

     
   

Suppleant

Adm. direktør
Søren Ulstrup

   

 

Bestyrelsen består af højst 7 medlemmer samt 1 medarbejdervalgt repræsentant. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år. For at sikre kontinuiteten er halvdelen af bestyrelsen på valg det ene år og den anden halvdel det andet år. Medarbejderrepræsentanten vælges på et medarbejdermøde.

 

Bestyrelsen afholder møde efter behov - normalt den første mandag i februar, marts, maj, juni, september, november og december måned.

 

Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af foreningen, herunder forsvarlig organisation af foreningens virksomhed.

 

Bestyrelsen fører tilsyn med den daglige ledelse af foreningen og påser, at den ledes på forsvarlig måde og i overens-stemmelse med foreningens vedtægter og politik. Bestyrelsen påser også, at bogføringen og formueforvaltningen kon- trolleres på tilfredsstillende måde og vurderer løbende kapitalberedskabet.

 

Bestyrelsen følger den økonomiske og markedsmæssig udvikling for at sikre foreningens integritet og selvstændighed.

 

Bestyrelsen udarbejder strategiplaner, der løbende evalueres.

 

Bestyrelsen sikrer klare retningslinjer for uddeleren, udvælger og ansætter uddeleren, og sikrer løbende dialog med virksomhedens daglige ledelse.

 

Bestyrelsen sikrer kontinuitet og fornyelse i bestyrelsen.

 

Bestyrelsen arbejder ulønnet til gavn for medlemmerne.

 

Formanden kan kontaktes på telefon: 53 10 03 06 eller: rashans(snabel a)gmail.com

Den daglige ledelse

Uddeler Jens-Erik Klose:

 

 

 

Jens-Erik Klose er født 1962 i Sibberup lidt udenfor Holbæk. Han bor fortsat i Holbæk sammen med sin kone Lene og deres 3 sønner. Jens-Erik har været ansat som uddeler i Lynge Brugs siden 1. juni 1993.

 

Jens-Erik er samfundssproglig student, har en Højere Handelseksamen og afsluttede sin teoretiske uddannelse med en Merkonomeksamen i Indkøb.

 

Jens-Erik startede sin professionelle karriere i den financielle sektor, men blev hurtigt inspireret af et job som lederaspirant i FDB. I det 2 årige praktikforløb blev Jens-Erik tilknyttet SuperBrugsen, Lille Værløse, hvorefter han blev uddelerassistent i SuperBrugsen Jægersborg Allé. I 3 år var han derefter butikchef i Kvickly, Buddinge og inden han kom til Lynge i 1993, var han med til at rette op på økonomien i SuperBrugsen, Lyngby Hovedgade.

 

Jens-Eriks fritidsinteresser har i mange år været fodbold, men nu er det mest af alt golf og individuelt løb, der trækker.

 

Som uddeler i Lynge Brugs er Jens-Erik ansvarlig for den forretningsmæssige ledelse af brugsforeningen, og han skal sikre, at den ledes i overensstemmelse med vedtægterne og at erhvervslivets love og bestemmelser efterleves.

 

Han er ansvarlig for ansættelse og afskedigelse af personalet og for at indgåede overenskomster med personaleorga-nisationer repekteres.

 

Jens-Erik har det overordnede ansvar for forretningens varekøb og -salg, og at varekøbet jf. kæde- og franchiseaftalen med SuperBrugsen i videts muligt omfang sker igennem COOP. Han har også ansvaret for varelageret og for sortimentssammen-sætningen herunder varemængde, varepriser, varekvalitet og datomærkning.

 

Jens-Erik skal sikre, at der føres et nøjagtigt kasseregnskab, at alt regnskabsmateriale holdes i god orden og at terminer for regnskabsrapporteringer overholdes. Han skal derudover drage sikkerhed for, at likvide midler og alle værdipapirer opbe- vares forsvaligt, at alle nødvendige forsikringer er tegnet og at brugsforeningens revisions- og kontrolforanstaltninger efterleves.

 

Endelig er Jens-Erik ansvarlig for den almindelig vedligeholdelse af bygninger, udenomsarealer, inventar og maskiner.

Ledergruppen

Jens Erik Klose, Uddeler

 

Jens Erik Klose er ansvarlig for øl og vand samt vin. Det er absolut værd at besøge butikkens øl- og vinafdeling. Foruden at have vine i alle prisklasser fra det meste af verden, finder man et bredt udvalg af special øl. Og det er faktisk denne bredde i varesortimentet, der bedst kende-tegner SuperBrugsen i Lynge og som giver en meget høj kundeloyalitet hos de lokale forbrugere, der gerne selv vil vælge, hvad der skal i indkøbskurven.

 

Jens Erik er så absolut en vinkender, og han stiller gerne sin viden til rådighed for kunderne - hvad enten det drejer sig om en vin til 39,95 eller en Amarone til 250 kr.

 

Søren Hvid, Souschef

 

Søren Hvid er ansvarlig for tørvareafdelingen. I denne afdeling, der arealmæssigt er den største i butikken, har man naturligvis alt hvad man kan forlange af et moderne supermarked og lidt til. På alle hylder kan der generelt vælges mellem lavprisvarer, udsøgte mærkevarer samt økologiske produkter, så man selv disponerer over valget mellem pris, kvalitet og ideologi.

 

Og er man “tilbudshaj” er der mange nedsatte mærke-varer, og de skifter fra uge til uge. Søren lægger meget fokus på at fremskaffe gode tilbud. Det er hér, at køb- manden kommer op i ham. Søren ved, at sælgerne, når de kommer i butikken, altid har et eller andet godt tilbud i baglommen, og når det kvalitetsmæssigt er godt og prismæssigt rigtig godt, slår Søren til.

 

 

 

Peter Carlsson, Chef for Frugt & Grønt

 

Peter Carlsson er ansvarlig for frugt og grønt samt mejeriprodukter og frostvarer. Lige efter indgangen når man passerer non-food afdelingen kan ens øjne ikke undgå at fange den meget velassorterede frugt- og grønt-afdeling, som også vil tilfredsstille kunder, der foretrækker økologiske varer. Dette afsnit har separat køling for at bevare en optimal kvalitet på produkterne, og man finder alt fra mangofrugter til løssalg af nyopgravede kartofler.

 

Peter lægger stor vægt på friskhed og et varieret udvalg. Samtidig er han meget bevist omkring de sæsonbetonede varer, og her nævner Peter "Smag forskellen" der er appelsiner og mandariner til en lidt højere pris, men til gengæld har frugterne en fantastisk smag.

 

Har man ønske om en speciel vare er man også hér meget velkommen til at spørge Peter eller en anden i afdelingen.

 

Lynge-Uggeløse Brugsforening beskæftiger ca. 65 medarbejdere, svarende til 30 fuldtidsansatte. Ledelsen og medarbejderne er på baggrund af deres uddannelse og erfaring fuldt ud kvalificeret til at yde den bedst mulige betjening inden for deres ansvarsområde.

 

Ledergruppen består af:

 

 

Lynge-Uggeløse Brugsforenings ledelse:

Jens-Erik Klose

Uddeler

  Jens-Erik Klose

Vin, øl og vand

Søren Hvid

Tørvarer

Peter Carlsson

Frugt og Grøn

 

 

Generalforsamlingen:

 

 

 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen mødes normalt 1 gang om året.

KLIK HER hvis du vil læse mere

 

Bestyrelsen:

 

 

Bestyrelsen er foreninges overordnede ledelse. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af Generalforsamlingen.

KLIK HER hvis du vil læse mere.

 

 

Den daglig ledelse:

 

 

Den daglige ledelse varetages af uddeleren. Uddeleren er ansat af bestyrelsen.

KLIK HER hvis du vil læse mere.

 

Ledelsesgruppen:

 

 

De vareområdeansvarlige medarbejdere udgør Ledelsesgruppen.

 

KLIK HER hvis du vil læse mere.